naše služby

Rodinné studio FAKT architekti navrhuje stavby všech typologií i měřítek od bytového interiéru přes rodinné a bytové domy až po občanské stavby a veřejná prostranství. Jsme schopni navrhnout vše od městské čtvrti až po spárořez vaší koupelny. Vše je jen otázkou měřítka.
Při práci na projektu je pro nás důležité zadání klienta, místo a okolí stavby a vztahy, které se nabízí. Máme rádi rekonstrukce, protože ty jsou oproti novostavbám ve většině případů šetrnější k životnímu prostředí i historickému odkazu našich předků.
Poskytujeme konzultace v oblasti architektury, urbanismu a územního plánování zástupcům veřejnosti, soukromým investorům, reprezentantům státní správy
a především obecní a regionální samosprávy. Dokážeme zorganizovat architektonickou soutěž nebo vytvořit koncepční dokumenty pro rozvoj měst a obcí.
Věnujeme se také grafice. Jsme schopni připravit grafickou prezentaci vašeho projektu
v tištěné, digitální i webové podobě. Baví nás knihy a časopisy, umíme nabídnout kompletní editorskou a redakční činnost – o tom se dozvíte více v sekci publikace.

Při projektování soukromých záměrů preferujeme tento postup:

01 | Nezávazná seznamovací schůzka a obhlídka místa

Ideální je kontaktovat nás ještě před koupí stavebního pozemku nebo nemovitosti určené k rekonstrukci a zkonzultovat s námi vhodnost záměru (ideálně přímo na místě). Výběr pozemku ovlivňuje řada parametrů, jako jsou návaznosti na širší urbánní či krajinný kontext, soulad s územním plánem a jinými územními regulativy, stavební záměry v okolí, napojení parcely na infrastrukturu nebo její velikost a orientace vůči světovým stranám. Jako architekti jsme schopni kvalifikovaně posoudit výhody a nevýhody umístění vašeho budoucího domu. Budeme se hodně ptát a vy nám můžete pro inspiraci ukázat referenční stavby, které se vám líbí. V případě rekonstrukcí uvítáme původní stavební dokumentaci, objekt určený k rekonstrukci si také přesně zaměříme.   

Úvodní konzultaci poskytujeme zdarma (vyjma případných cestovních nákladů). Jejím výsledkem by mělo být precizně zformulované zadání v souladu s vašimi představami o stavebním programu a naše cenová nabídka na jednotlivé fáze projektu zohledňující individuální potřeby zakázky.

02 | Architektonická studie

„Proto jest třeba dávat pozor na začátky… neboť chyba bývá na začátku a začátek, jak se říká, jest polovinou celku, takže i malá chyba v něm jest k chybám v ostatních částech v témž poměru.“ (Aristotelés)

Počáteční fáze je z celého procesu nejdůležitější – chybné rozhodnutí na začátku může totiž zhatit celý následný proces. Význam architektonické studie bývá často podceňovaný, protože dokumentace v této podrobnosti vypadá na první pohled jednodušeji než navazující projekční fáze. Kvalita návrhu ve studii je však klíčová – sebelepší prováděcí dokumentace na špatně koncipovaný dům výsledek nezachrání. Proto se snažíme nic neuspěchat a nabízet více variant řešení i za cenu většího množství práce než je pro tuto fázi obvyklé. Čas a peníze vložené do začátku se vrátí při následné výstavbě a užívání domu. S architektonickou studií si totiž nekupujete pouze návrh, jak bude dům vypadat a fungovat, ale především proces – hledání alternativ a možných řešení na míru tak, abyste si byli na konci procesu jistí, že dostáváte skutečně tu nejlepší odpověď na vaše přání a zadání.

Ještě před zahájením samotného projektování je potřeba zajistit několik průzkumů. Jde zejména o geodetické zaměření pozemku (v případě rekonstrukcí přesné zaměření stávajícího objektu), inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum.

Během zpracování se zpravidla s klientem scházíme a diskutujeme o dílčích variantách, zpřesňujeme zadání a snažíme se o rovnováhu mezi uživatelskými, funkčními a estetickými požadavky. Výsledkem je návrh architektonického, provozního (dispozičního) a materiálového řešení ve formě půdorysů, řezů a pohledů a 3D vizualizací nebo skic exteriéru i interiéru. Výstupem je portfolio v tištěné i digitální podobě, zpravidla ve formátech A3 nebo A4. Vypracování studie trvá přibližně 1 až 3 měsíce podle náročnosti úkolu.

03 | Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS)

V dalších fázích projektování záleží na tom, zda váš záměr vyžaduje stavební povolení (eventuálně ohlášení stavby), či nikoliv. V případě, že se bude měnit vnější vzhled domu nebo se zasáhne do nosných konstrukcí, se bez účasti příslušného stavebního úřadu neobejdeme. Na základě architektonické studie a v součinnosti s odbornými spolupracovníky vytvoříme kompletní projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. U složitějších záměrů doporučujeme zpracovat i prováděcí dokumentaci včetně výkresů konstrukčních detailů a výkazu výměr, který může posloužit pro přesnější položkový rozpočet stavby. Na tvorbě projektové dokumentace se podílejí jednotliví profesanti  (statika, zdravotně-technické instalace, elektroinstalace, vytápění, požární bezpečnost atd.). Vypracování DSP může trvat přibližně 1 až 6 měsíců podle náročnosti úkolu. Její součástí by měl být také průkaz energetické náročnosti budovy.

04 | Inženýring a výběr zhotovitele

Pod pojmem inženýring si lze zjednodušeně představit vyřízení projektu na úřadech a získání potřebného povolení (územního rozhodnutí, stavebního povolení). Schvalování staveb v ČR a jednání s tzv. dotčenými orgány státní správy či se správci sítí je v současnosti poměrně složitým a spletitým procesem, kterým vás můžeme provést. Můžeme také pomoci s výběrem zhotovitele stavby, od zajištění rozpočtu přes poptání vhodných stavebních firem v okolí až po vyhodnocení jejich nabídek.

05 | Realizace a autorský dozor

Je-li vydáno stavební povolení a máte uzavřenu smlouvu s dodavatelskou firmou (případně jste odhodláni koordinovat si výstavbu svépomocí), už nic nebrání zahájení stavby. Při pravidelném autorském dozoru dohlížíme na to, aby stavba probíhala podle projektové dokumentace, a aby výsledkem bylo přesně to, co si stavebník objednal. Ale pozor – autorský dozor nenahrazuje technický dozor investora, který by měl zároveň být nezávislý na realizační firmě.

Ve fázi realizace můžeme rozkreslovat detaily, konzultovat a diskutovat s řemeslníky. Jsme schopni navrhnout zařízení interiéru, truhlářské výrobky a nábytek na míru, pomoci s výběrem obkladů, svítidel a dalších doplňků. Výsledkem je kolaudace a předání stavby do užívání. Realizovanou stavbu pak můžeme i profesionálně nafotit (např. pro potřeby pronájmu nemovitosti).

Ceny

Každou zakázku naceňujeme individuálně ve vztahu k měřítku stavby, podrobnosti zpracovávaného projektu, náročnosti situace, množství variant atd. Vždy se snažíme vyjít vstříc možnostem klienta tak, abychom mohli garantovat odpovídající kvalitu naší práce. Pro výpočet reálných nákladů na kvalifikovaný projekt lze využít kalkulačky ČKA nebo stavební standardy.

Autorský dozor si obvykle účtujeme hodinovou sazbou. Každá fáze se objednává zvlášť po dokončení a uhrazení předchozí. Kdykoliv si tak můžete rozmyslet, zda chcete v projektu pokračovat. Každá fáze navazuje na fázi předchozí a zpřesňuje ji. Platí zásada, že jednotlivé změny v dokumentaci i během realizace jsou tím dražší, čím později jsou do projektu zaneseny. Proto je pro nás nejdůležitější již úvodní fáze architektonické studie.

Formula Vitruvia

Antický stavitel a první teoretik architektury Vitruvius proslul ve svém známém rukopisu tvrzením, že struktura stavby musí vykazovat tři základní vlastnosti: firmitasutilitasvenustas, což v překladu znamená, že musí být silná/odolná ve smyslu trvanlivosti, užitečná ve smyslu funkčnosti a krásná nejen ve smyslu estetiky. Tím se snažíme řídit ve své práci a nezapomínat ani na jednu z těchto složek.