• ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ
  • ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ
  • ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ
  • ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ
  • ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ
  • ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ
  • ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ

ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ

2,4 ha

Libníč

2023

ÚZEMNÍ STUDIE | LIBNÍČ

klient: obec Libníč, ORP České Budějovice
autoři: FAKT architekti + Apostrof ’ Architekti
status: územní studie

Územní studie potvrzuje požadavky na prostorové uspořádání plynoucí z výrazně regulačních limitů platného územního plánu a zároveň reaguje na požadavky obce s ohledem na co nejmenší zásahy do stávajícího pozemkového členění a minimalizaci změn ve vlastnických vztazích. Cílem studie je dát řešené lokalitě takovou formu, aby korespondovala jak se stávající zástavbou v obci a citlivě navazovala na nejlepší tradici venkovské architektury v oblasti, tak s volnou krajinou, kde bude navíc i výrazně pohledově exponovaná. Vymezením ploch zastavitelnosti, stavební a uliční čáry se snaží zajistit volné plochy zahrad a zabránit lokálnímu zahuštění kobercové zástavby rodinných domů. Celkový výsledný dojem lokality by měl působit jednotně.
V návrhu lokality je vymezeno celkem 11 stavebních parcel. Z podmínek stanovených územním plánem je jejich minimální výměra 1 500 m2 při maximální zastavěnosti 35 %. Výměry veřejných prostranství taktéž odpovídají požadavkům ÚP. Koncepce prostorového uspořádání respektuje venkovský charakter obce Libníč, navrhovány jsou výhradně samostatné rodinné domy se sedlovou střechou v obdélném půdorysu v poměru minimálně 1 : 1,5.
V sousedství řešené lokality již vznikla nová zástavba, která je reprezentována mimo jiné bungalovy s vysokými neprůhlednými ploty. Tento způsob zástavby se výrazně odchyluje od tradičního pojetí architektury v obci a je nežádoucí. V územní studii jsou proto stanoveny podmínky plošné a prostorové regulace, které zpřesňují některé požadavky platného územního plánu, a to především vymezením závazné uliční a stavební čáry.
V území jsou vymezena dvě veřejná prostranství – jedna menší travnatá plocha na vnější straně zatáčky komunikace v jihovýchodní části území, jedno větší zpevněné prostranství se stromem, lavičkami a případně pítkem v severní části řešeného území. V tomto místě jsou také vymezena čtyři návštěvnická parkovací stání. Páteřní komunikaci doplňuje stromořadí, návštěvnická parkovací stání jsou umístěna v rámci vjezdů na pozemky.