• ÚZEMNÍ PLÁN | MĚLNÍK
  • ÚZEMNÍ PLÁN | MĚLNÍK
  • ÚZEMNÍ PLÁN | MĚLNÍK

ÚZEMNÍ PLÁN | MĚLNÍK

25 km2

Mělník

2013

Ideový návrh územního plánu pro město Mělník

zadavatel: město Mělník
autoři: Filip Landa, Kateřina Landová, Jiří Němeček
stav: soutěžní studie

Cesta na Mělník
„Po noci strávené v bývalých docích v Hamburku jsme se ráno po snídani v Café Hafen vydali proti proudu řeky až do Drážďan. Přes úzké hrdlo pískovcových skal u Děčína jsme propluli skrz čedičové homole vyhaslých sopek a Bránou Čech vstoupili do zvlněné české roviny. Nad opukovými břehy se tu a tam ukázaly podlouhlé tratě vinné révy. Náhle se bílé svahy začaly zvedat a na obzoru před námi se objevila vysoká věž. V prozářeném odpoledni se nám už nechtělo pokračovat do Prahy. Zapluli jsme do zdejšího přístavu bujícího životem a pěkný den jsme zakončili večeří na Mělníku …“

A) Obraz města dnes

Obraz města je založen na unikátní poloze nad soutokem významných českých řek a na prolínání okolní přírodní a zemědělské krajiny se zástavbou heterogenního charakteru. Fyzická struktura řešeného území je značně nejednotná. Krajinný ráz ve vymezeném území je tvořen řekou Labe, jižními úrodnými svahy a intenzivně obhospodařovanou krajinou na východě.

B) Vize:  Mělník s přívlastkem

Mělník  kokořínský
Mělník vstupní branou do Kokořínska. Propojení podél Pšovky, vytvoření návštěvnického centra.

Mělník vinařský
Mělník vinařskou metropolí Čech. Rázné rozvinutí vinařství s odkazem na tradici založenou Karlem IV.

Mělník královský
Mělník jako jedno z mýticky postavených historických měst. Obnovení a posílení historických vazeb.

Mělník přístavní
Mělník na soutoku dvou nejvýznamnějších řek. Spojení s významnými městy na těchto řekách.

C) Město
Na historické jádro vymezené hradbami navazují prstence občanské vybavenosti, bytové výstavby, údolí Pšovky, vinic a satelitů. Tyto prstence jsou podpořeny liniovými prvky zeleného pásu, silničních komunikací a železnice, které však souběžně vytvářejí bariéru a snižují prostupnost území v příčném směru. Navrhujeme posílení příčného propojení a zacelení „děravé“ urbanistické struktury.

Dále navrhujeme:

  • Posílení role veřejných prostranství jejich jasnou artikulací a hierarchizací. Důraz na razantní obnovu cestní sítě, podpora fyzických a vizuálních propojení fragmentovaného území směrem do krajiny a podpora přirozeného trasování komunikací, udržení průhledů na orientační body, kulturní a přírodní dominanty (věž kostela sv. Petra a Pavla, Chloumek, Říp, České středohoří…). Posílení kompozičních os spojujících vedutu historického jádra s Kokořínskem
  • Zpřístupnění břehů všech vodotečí, jasné zapojení Pšovky do struktury veřejných prostranství a propojení ostatních částí samosprávného území města (zvýraznění osy Přístav/Hafencity – Podolí – Park Cukrovar)
  • S ohledem na demografickou prognózu stagnace počtu obyvatel doporučujeme podporovat rozvoj kvalitního bydlení v intravilánu oproti rozrůstání satelitního typu zástavby

D) Krajina

Obnovení různorodosti a pestrosti kulturní krajiny, včetně její propustnosti. Zvýšení její obytnosti a využití pro vinařství, pěstování i rekreaci.

Opatření k posílení charakteru krajiny:

  • Respektování stávajícího ÚSES jako páteřní sítě, citlivé rozšíření této sítě i mimo vymezené plochy (zahrady, remízky, aleje, louky), zejm. v zemědělské krajině v jižní části území ORP
  • Důraz na vodní hospodářství, ochrana před erozí terasami s vinicemi a sady. Využití prostoru mezi Velkým Borkem a Malým Újezdem k přirozenému rozlivu Pšovky v případě bleskových povodní
  • Zalesnění holých proluk mezi stávajícími lesy na severním horizontu – vytvoření souvislého rekreačního pásu
  • Vymezení přechodu město-volná krajina posílením pásu vinic, sadů a zahrad (zamezí dalšímu rozrůstání města do krajiny, zejména propojení Chloumku a Mělníku)

E) Hodnoty a problémy

Kruhový objezd na I/16 v centru nejstarší mělnické části Pšovka řešíme: v rámci budování průtahu (spojení I/16 a I/9) kolem hlavního mělnického vlakového nádraží  s napojením na stávající trasu I/9 v lokalitě Průhon, následná kultivace vstupu I/16 do města – nahrazení stávajícího přetíženého kruhového objezdu světelnou křižovatkou – městské řešení, zpomalení tranzitu.

Celkovou  dopravní situaci města řešíme následujícími kroky:

1/ Obchvat (dlouhodobý horizont) – doporučujeme propojit  I/16 a I/9 daleko dříve před městem (oblast obce Kly – předpokládá vedení  I/16 novou trasou na jih od Mělníka) a dále vedení I/9 v navržené trase obchvatu I/16 dle ZÚR
2/ Průtah (střednědobý horizont) – I.etapa vedená trasou bývalé železniční vlečky k Cukrovaru, další trasování ale navrhujeme oproti stávajícím plánům v trase Nádražní ulice (kterou doporučujeme proměnit v městský bulvár) s podjezdem pod tratí a napojení na I/9 v oblasti Průhonu
3/ Zklidnění ulice Na Malém Spořilově (v návaznosti na odklonění průtahu za železniční trať)
4/ Využití vleček do Přístavu pro alternativní městskou dopravu s vytvořením nových vlakových zastávek
5/ Nové cyklostezky a cyklopruhy
6/ Vybudování parkovacích stání (ideálně parkovacích domů) v blízkosti největších sídlišť: sídl. Podolí, sídl. Pivovar, sídl. Rousovice a následná likvidace velkých areálů garáží v Podolí a Rousovicích v blízkosti Pšovky

Brownfields – za brownfields považujeme:
1/ Část bývalých loděnic v přístavu v lokalitě Pšovka (s budoucím rozšířením na celou oblast přístavu, který dnes slouží pouze pro překlad mezi silniční a železniční dopravou) / navrhujeme postupnou proměnu přístavu v malé „HafenCity“, kombinace bydlení, administrativy, služeb, příp. nerušící výroby. Eventuelně vymístění logistiky k omezení kamionové dopravy v okolí.
2/ Celý nábřežní pás od Přístavu po starý most (záplavová oblast) / navrhujeme proměnu v plnohodnotný nábřežní prostor se službami a turistickou infrastrukturou – aktivní park
3/ Prostor bývalého cukrovaru, mezi sídlištěm Rousovice a Slovany, s možným rozšířením do prostor stávajícího cukrovaru / navrhujeme přeměnu brownfieldu do městského parku tzv. řízené sukcese (v návaznosti na propojení prostoru Pšovky a Labe) s rozvojem občanské vybavenosti
4/ Areál technických služeb v lokalitě Na Svini mezi novým mostem a Labem / navrhujeme proměnu v aktivní park v přímé návaznosti na nábřeží Labe a hlavnímu přístupu k zámku (součástí je turistické parkoviště a související služby pro návštěvníky)

Transformační oblasti – mezi oblasti k výhledové transformaci patří zejména areály uvnitř a v blízkosti obytné struktury města:
1/ zemědělský areál – obilná sila v oblasti Blata u nádraží / navrhujeme proměnu na součást rezidenční oblasti
2/ lokality s řadovými garážemi (Rousovice, Podolí) / navrhujeme likvidaci po vybudování garážových domů, obě lokality se stanou součástí velkého zeleného pásu podél Pšovky
3/ oblast výrobních areálů na Malém Spořilově (firmy: smaltovna Mefrit , brousící stroje Junker) / v případě fy Junker navrhujeme začlenění do obytné oblasti u nám. Boženy Němcové a sportovního areálu základní školy, v případě fy Mefrit navrhujeme proměnu na technologické IT centrum inovací a služeb, s podniky typu start-up, v přímé návaznosti na zelený pás podél Pšovky
4/ areál spediční firmy Dopravní a.s. / navrhujeme proměnit a začlenit do obytné struktury historické zástavby Mlazic
5/ pás podél Pšovky / celou oblast navrhujeme očistit od stávajících devastovaných nánosů garáží, skladů, zahrádek atp., proměněná oblast se stane základním rekreačním pásem se službami obepínající stabilizovanou strukturu obytné zástavby jádra Mělníka
6/ oblast zahrad, vinic, luk kolem Neuberka / navrhujeme doplnit stávající chaotickou zástavbu v bývalých zahradách o jasnou uliční strukturu a proměnu v rezidenční oblast s prvky viniční struktury (profily a charakter ulic)

Rozvojové plochy – s cílem scelit urbánní strukturu navrhujeme využít stávající nezastavěné proluky pro:
1/ nerušící výrobu (rozšíření stávajícího výrobního areálu) nad železniční tratí v blízkosti I/9, vymezené ulicemi Nad Oborou a Nad Jatkami.
2/ rezidenční oblast včetně transformovaného areálu obilných sil, vymezenou ulicemi Dobrovského, Kokořínská, Chloumecká
3/ vně stávající hranice zastavěného území další rozrůstání nedoporučujeme!
4/ svahy mezi Chloumkem a Blaty navrhujeme jako zelenou strukturu sadů a vinic
5/ navrhujeme zachování sadů a vinic v okolí Valdštejnského lisu a obnovu parku, stavíme se proti dalšímu zastavování – viz projekt Mělnické stráně, naopak doporučujeme zahustit oblast kolem sídliště Slovany

F) Fáze plánu a doporučený postup

Etapizace
Velké rozvojové plochy doporučujeme připravit k postupné realizaci, která je flexibilní z hlediska času i samotného zásahu.
Konverze přístavu počítá s rozšířením na celou oblast až po vybudování náležitých vazeb na město, stejně jako prostor bývalého cukrovaru.
V dlouhodobém horizontu (v řádu desítek let) doporučujeme prověřit reálnost vybudování velkého silničního obchvatu I/16 – I/9.

Územní studie a regulační plány
Doporučujeme vypsání urbanistických, krajinářských a architektonických soutěží na detailní zpracování následujících částí:
– Přístav: regulační plán na konverzi části přístavu na „HafenCity“;
– Park Pšovka: celková koncepce a urbanisticko-krajinářské řešení pásu podél Pšovky;
– Blok obchodního domu a náměstí Karla IV.: architektonicko-urbanistické soutěže na řešení obojího;
– Oblast mezi ulicemi Dobrovského, Kokořínská, Chlumecká: regulační plán pro rozvojovou obytnou lokalitu;
– Park Cukrovar: celková koncepce a urbanisticko-krajinářské řešení brownfieldu bývalého cukrovaru.