• ÚZEMNÍ STUDIE BÝVALÝCH KASÁREN | LITOMĚŘICE
  • ÚZEMNÍ STUDIE BÝVALÝCH KASÁREN | LITOMĚŘICE
  • ÚZEMNÍ STUDIE BÝVALÝCH KASÁREN | LITOMĚŘICE
  • ÚZEMNÍ STUDIE BÝVALÝCH KASÁREN | LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ STUDIE BÝVALÝCH KASÁREN | LITOMĚŘICE

27 ha

Litoměřice

2014

Urbanistická soutěž na revitalizaci území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích.

zadavatel: Společnost Petra Parléře o.p.s. a Město Litoměřice
autoři: Filip Landa, Kateřina Landová, Václav Protiva ml.
stav: soutěžní studie

Konec sprawlu, začátek města
Nechceme další neekonomické a neekologické rozlézání města do krajiny. Chceme vytvořit lokální jasné rozhraní mezi městem a přírodou, vybudované na základě tradičních a osvědčených forem vycházejících z historické struktury Litoměřic. Ryze městská zástavba pracující s proporcemi urbánních a stavebních bloků je v protikladu k přilehlé Miřejovické stráni a vytváří lokální centrum celoměstského významu s náměstím. Je vytvořena bohatá síť veřejných prostranství s čitelnou hierarchií a vysokou diverzitou činností a dějů.

Širší vztahy
Návrh počítá s budoucím vybudováním silnice od Mostu generála Chábery ve směru na Pokratice. Na centrum města je území vizuálně i komunikačně napojeno novým pěším bulvárem. Dopravní vstupy do území jsou z ulice Kamýcká, počítá se se zachováním stávajících kasárenských bran. Veškeré oplocení a zdi se ruší. Území je dobře obslouženo hromadnou dopravou (nedaleká vlaková zastávka i autobusy).

Koncept
Koncept je založen na průsečíku dvou hlavních os, kde vzniká náměstí. Severojižní osa využívá původní cestu se stromořadím, která je na jihu protažena jako naučná stezka až k areálu krematoria, kde je předpokládáno rozvinutí expozice o dolu Richard. Kontratrasa je tvořena pěším bulvárem taktéž lemovaným stromy. Jedná se o pěší zónu s živým parterem, sítí maloobchodů i s jednou obchodní pasáží. V severní části je pěší charakter bulváru ukončen částečně krytým tržištěm, odkud osa aleje pokračuje směrem do volné krajiny a míří na vrcholek Bídnice. Do konceptu je zahrnut stávající pomník nezákonně popravených vojáků (1950), který je zachován v místě křížení dvou os u budovy bývalého velitelství kasáren. Tento objekt je využit jako školské zařízení. Záměr je podpořen vhodností objektu k adaptaci, ve spádové oblasti navíc není ani jedna základní škola.
Návrh pracuje také s využitím maxima stávajících hodnotných objektů a infrastruktury. Usiluje o návrat původních dějů do území kolem jízdáren. Poloha pro jezdecké centrum je optimální i z hlediska nedaleké krajiny. Návrh navíc počítá se zcela novými aktivitami, vyznačuje se vysokou diverzitou funkcí. Pietní charakter místa je pro návrh důležitý i z více hledisek: jeden z objektů jízdáren, v němž ke konci 2. světové války byli internováni vězni místního tábora SS Komando B5, slouží jako muzeum holocaustu – expozice o historii kasáren, resp. koncentračního tábora a dolu Richard. Na rozdíl od nedalekého Terezína totiž málokdo tuší dějinný význam Litoměřic v kontextu 2. světové války. Pieta místa je podpořena kompozicí ze suchých stromů a výtvarnými díly. Počítá se s pořádáním sochařských sympozií, workshopů apod. Navrhovaná urbanistická struktura vychází z měřítka Litoměřic, náměstí je dalším příspěvkem do bohaté mozaiky veřejných prostranství (Mírové nám., Dómské nám., Jiráskovy sady).

Využití území
V návrhu jsou využity stávající objekty bývalého velitelství kasáren pro zřízení školy a školky, dále jsou zde navrženy nové polyfunkční objekty obsahující byty, maloobchod, kanceláře, služby, ubytování, sociální bydlení. Většina stávajících objektů plní vzdělávací funkci (archivy, depozitáře, badatelny). V severní části jsou využity objekty bývalých autodílen pro malovýrobu. Jednotlivé funkce nejsou blíže specifikovány, aby byla založena jistá míra flexibility návrhu.
Na jihovýchodní straně areálu je navržena sportovní hala a hřiště s atletickou dráhou, které je z důvodu lepšího propojení pěšího bulváru s centrem města přesunuto více na jih oproti původnímu stavu. Terénní úpravy jsou zde potřeba pouze minimální, odtěžená zemina najde využití při dalších zásazích do povrchu. Pás východní hranice řešeného území je koncipován jako park, který napomáhá k odhlučnění zastavěného území od trati a silnice 2. třídy, ale zároveň nesnižuje pěší prostupnost území a vizuální napojení na centrum města. V postupně uvolňovaných plochách na severovýchodě je navržena drobnější bytová výstavba a řada rodinných domků, vytvářejících jasné rozhraní mezi krajinou a městem.
Území je připraveno na další rozvoj směrem na severozápad až ke stávající cestě. Komplikované vlastnické vztahy budou řešeny kompenzacemi a směnami (Gardenline s.r.o. se může přesunout do výrobního areálu na sever). Namísto garáží vzniká v území velkokapacitní parkovací dům. Návrh se snaží o dodržení platného územního plánu, jehož možnosti ovšem rozšiřuje a iniciuje tak jeho větší flexibilitu. Promyšlená etapizace výstavby zakládá logický a ekonomicky výhodný model developmentu.

Předpokládá se nová čtvrť pro cca 900 obyvatel.
Vzniká velkorysá městská čtvrť (=čtvrt hodiny chůze), ekonomické město krátkých vzdáleností, s vysokou propustností a preferencí pěšího pohybu.